درباره ما

مقدمه ای بر صنعت تهویه:

صنعت تهویه برگرفته ازعلم استاتیک و دینامیک هوا یکی از لایه های بسیار مهم واغلب ضروری، درعین حال پنهان در  صنایع مادر وکلیه فعالیتهای پایین دستی آنها میباشد. صنعتی که برمبنای تغییرات خواص فیزیکی هوا مانند سرعت، دبی، جهت، فشار، دما ودانسیته بسیاری از نیازهای حیاتی انسانها وصنایع را تامین میکند.

علاوه برنقش ارزشمندی که سیستمهای تهویه صنعتی دربخشهای گسترده ای ازصنایع درافزایش سرعت وراندمان تولید، کنترل دما وجداسازی ذرات ایفا میکنند، تاثیرات محیط زیستی چنین سیستمهایی بقدری مطلوب ومطابق با نیاز حیاتی و طبع انسانهاست که عموما" وجودشان چندان محسوس نبوده وتا زمانی که بروز مشکلی کارکرد سیستم را مختل نکند به درجه اهمیت و نقش اساسی آنها توجه بایسته نمیشود.

وشاید به همین دلایل ارائه واجرای طرحهای بروزرسانی و بهینه سازی این سیستمها متناسب با تولید و یا حتی تعمیرات و نگهداری دوره ای تجهیزات مربوطه نیزدر برنامه ریزیها آنگونه که باید مورد توجه و ضرورت قرار نمی گیرد. تا جائیکه حتی گاها" این سیستمها کارائی خود را از دست داده و صرفا" به یک مصرف کننده پر سر و صدای انرژی تبدیل میشوند.

حذف سیستمهای تهویه صنعتی علاوه بر کاهش  کمیت و کیفیت محصول تولیدی قطعا" باعث کاهش عمر ماشین آلات وراندمان کاری اپراتورها وبروز بیماریهای تنفسی در اثر عدم کنترل دما و آلودگیهای محیطی خواهدشد. لذا ضروریست کلیه شرکتها و مجموعه های دست اندرکار تهویه صنعتی  با در دسترس قراردادن اطلاعات کاربردی دستگاههای تهویه  وتحلیل عملکرد سیستمهای تجربه شده گامی در جهت افزایش آگاهی و حساسیت صاحبان صنایع نسبت به تاثیرات وجود یک سیستم مناسب تهویه صنعتی در کارخانجات برداشته  تا نقش واقعی  وجایگاه شایسته تهویه  هر چه بیشتر آشکار گردد.

  برهمین اساس و با هدف بهره گیری گسترده ترازکاربردهای متنوع تهویه صنعتی بنیانگذاران شرکت پدیده هوای صنعتی برتر با بیش از15سال تجربه تخصصی درسال 1385 این  شرکت را تاسیس وبا شماره 283466 به ثبت رساندند.

رویکرد تمامی فعالیتهای شرکت علاوه برتامین نیازهای پروژه های مرتبط، بروزرسانی اطلاعات وکارائی سیستمها بر اساس آموخته ها و تجربیات جدید ، تدوین و طبقه بندی محصولات ارتقاء یافته و معرفی انواع سیستمهای تهویه وتولید دستگاههای مختلف با افزایش راندمان در کاربریهای مشخص بوده که علاوه بر بهینه سازی طرحهای اجرائی کاهش مصرف انرژی را نیز بدنبال خواهد داشت.

 دراین سایت تولیدات شرکت در سه گروه تهویه صنعتی، تهویه مطبوع و فیلتراسیون بهمراه بیش از 35 کاتالوگ به تفکیک معرفی گردیده است.